Holding – co to jest, jak działa i jak na tym zarabiają inni?

Holdingi to struktury wykorzystywane przez organizacje do zarządzania aktywami i pasywami, a także do dywersyfikacji inwestycji, w dużym uproszczeniu to takie spółdzielnie odpowiedzialności za płynność spółek podmiotowych i ich ciągły rozwój.

Stanowią one skuteczny środek dla firm w celu maksymalizacji zysków poprzez wspólną odpowiedzialność i ciągły wzrost. Spółki holdingowe istnieją w różnych formach prawnych i mogą być bardzo opłacalne dla inwestorów. Istniejące w różnych formach organizacyjno prawnych spółki holdingowe dają możliwość zarobku. Ale co się dzieje, gdy jedna z firm, spółek zależnych upada? Co to jest Holding i jak działa? W jaki sposób te wzajemne powiązania przynoszą korzyści organizacjom? W jakim celu powstają takie powiązania? Są to niektóre z pytań, na które ten artykuł będzie próbował odpowiedzieć w odniesieniu do spółek holdingowych.

Co to jest holding?

Holding to firma lub organizacja, która posiada i zarządza innymi firmami. Może posiadać aktywa finansowe, nieruchomości, własność intelektualną lub inne podmioty. Holding zazwyczaj nie produkuje sam towarów lub usług; raczej nabywa i zarządza inwestycjami kapitałowymi w innych firmach, aby stworzyć portfel udziałów. Spółki holdingowe są często wykorzystywane do dywersyfikacji ryzyka i zapewnienia udziałowcom dostępu do szeregu opcji. Zarządzanie inwestycjami jest zwykle wykonywane przez wyspecjalizowany zespół profesjonalistów, którzy mają zasoby i doświadczenie, aby ocenić potencjalne inwestycje i odpowiednio zarządzać funduszami. Spółki holdingowe mogą być korzystne dla osób prowadzących wiele firm, ponieważ pozwalają na scentralizowaną kontrolę nad operacjami finansowymi i ładem korporacyjnym wszystkich powiązanych podmiotów. Co więcej, ponieważ spółka holdingowa nie jest zaangażowana w codzienne operacje swoich spółek zależnych, koszty operacyjne mogą być zmniejszone, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników lub sprzętu do prowadzenia działalności. To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy chcą inwestować w wiele firm bez konieczności zajmowania bezpośrednich pozycji właścicielskich w każdej z nich.

Co to jest skład holdingu?

Skład holdingu to szczególny rodzaj portfela inwestycyjnego, który pozwala na obrót większą ilością aktywów, w porównaniu do innych form inwestowania. W składzie holdingu mogą znaleźć się różnego rodzaju aktywa: od akcji, przez obligacje po nieruchomości. Skład holdingu określa strukturę kapitałową firmy oraz jej politykę inwestycyjną. Dzięki temu można zarabiać na rynku papierów wartościowych i zarządzać swoim kapitałem w sposób maksymalnie efektywny.

Skład holdingu obejmuje trzy podstawowe elementy: jednostki macierzyste, jednostki stowarzyszone i jednostki powiązane. Jednostki macierzyste to te firmy, których udziałowcami są sprawujący w nich bezpośredni wpływ lub właścicielem jest spółka-matka (holding). Jednostki stowarzyszone – to firmy, do których holding ma mniejszy udokumentowany udział, niż tworzenie macierzystych. Jednostkami powiązanymi są te firmy biznesowe, które mają strukturalne lub funkcjonalne powiązanie z holdingiem, lub przekracza łagodny udokumentowany udział.

Holding może również posiadać aktywa finansowe takie jak: obligacje emitowane przez państwo lub samorządy oraz fundusze inwestycyjne i towary takie jak metale szlachetne i surowce mineralne. Ważnym elementem składu holdingu jest strategia zarobkowa i długoterminowa strategia rozbudowania aktywów i stopniowe dywidendy dla akcjonariuszy.

jak działa holding

Co to jest struktura holdingowa?

Struktura holdingowa to forma organizacji biznesowej, w której istnieje jeden podmiot główny – spółka dominująca (zazwyczaj spółka holdingowa) oraz działające autonomicznie jednostki zależne – nazywane samodzielnymi podmiotami. W skład struktury holdingowej wchodzi również grupa inwestorów – zarząd i akcjonariusze. Struktura holdingowa pozwala na lepsze zarządzanie aktywami, dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego oraz łatwe ekspansje do nowych rynków.

Głównym celem struktury holdingowej jest optymalizacja prawa podatkowego oraz minimalizacja niepotrzebnych kosztów operacyjnych. Dzięki temu możliwe jest maksymalizowanie zysków przy minimalnym wysiłku i kapitale. Ponadto struktura ta może być używana do utrzymywania stabilności finansowej i poprawiania rentowności operacyjnej firmy poprzez dywidendy i akcje bonusowe akcjonariuszom.

Struktura holdingowa ma kilka istotnych cech, które czynią ją atrakcyjną dla przedsiębiorców: po pierwsze, firma może odseparować swoje interesy od poza-holdingowych interesariuszy; po drugie, firma może łatwo monitorować swoje interesy finansowe; po trzecie, firma ma elastyczność w budowaniu swojego portfela inwestycyjnego oraz tworzeniu polityki dywidendowej; i w końcu, firma może ubiegać się o ulgi podatkowe lub inne preferencje prawne oferowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Podmiot kontrolujący, czy podmioty zależne?

Różnica między podmiotem kontrolującym i podmiotami zależnymi (także spółka zależna) polega na tym, że podmiot kontrolujący jest właścicielem lub posiada udokumentowany udział w spółce macierzystej, lub powiązanej. Jest to firma matka, która wykorzystuje swoje możliwości i pozycję do osiągania długoterminowych celów strategicznych poprzez inwestycje w spółki zależne. Podmioty zależne są to firmy biznesowe, które mają strukturalne lub funkcjonalne powiązanie z holdingiem, lub przekracza łagodny udokumentowany udział. Są one kontrolowane przez organ gromadzenia aktywów, taki jak spółka-matka (holding), a ich cele i strategie muszą być zgodne ze strategiami strategicznymi i celami grup holdingowych.

Czym jest kryterium podmiotowe?

Kryterium podmiotowe to kryteria stosowane do oceny legalności i zgodności działań przedsiębiorstwa z wymogami prawa. Przede wszystkim, jest ono stosowane przez regulatorów rynku finansowego oraz instytucje finansowe do oceny firmy. Kryteria podmiotowe obejmują analizę struktury kapitałowej, wartości aktywów, poziomu bezpieczeństwa, poprawności procedur i polityki wewnętrznej oraz innych czynników. Obejmuje również badanie aktywności biznesowych realizowanych przez firmę na rynkach kapitałowych lub finansowych oraz stopnia zarządzania ryzykiem.

Kryterium podmiotowe może być także stosowane do celów inwestycyjnych. Umożliwia to inwestorom ocenienie perspektywy firmy i jej potencjału biznesowego poprzez analizę struktury akcjonariatu, historii finansowej i przedstawianiu raportów dotyczących wskaźników ekonomicznych. W tym celu inwestorzy mogą udostępniać swoje sprawozdania finansowe publicznemu audytorowi oraz bankom komercyjnym lub instytutom ratingu.

Kryterium podmiotowe jest istotne dla stabilności gospodarki dlatego, że wymaga od firmy poszanowanie określonego standardu jako warunek zatrudniania i utrzymania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że firmy muszą spełnić odpowiednie warunki, aby uniknąć sankcji prawnych lub karnych ze strony regulacyjnego organu nadzoru. Przykładem takich regulacji są te dotyczące sprawozdawczości rocznej lub obrotu papierami wartościowymi, które muszą być respektowane przez firmy oferujące usługi inwestorskie lub świadczące usługi maklerskie.

jak zarobić na holdingu

Jak zarobić na holdingu?

Holding może być skutecznym sposobem na zarabianie pieniędzy. Jeden ze sposobów, w którym można zarobić na holdingu, polega na inwestowaniu w firmy i produkty, w które już się inwestuje. Oznacza to, że jeśli firma holdingowa dokonuje odpowiedniej inwestycji lub udziela pożyczki, otrzyma odsetki od swojej inwestycji lub pożyczki. Innym sposobem jest sprzedawanie akcji podmiotom zależnym lub sprzedawanie całej firmy holdingowej. Kiedy firma holdingowa sprzedaje udziały podmiotom zależnym, może otrzymać premię ze sprzedaży. Równie ważne jest przeanalizowanie potencjału rynkowego firm-podwykonawców i wykorzystanie go do optymalizacji dochodu. Wreszcie, podstawowym sposobem na generowanie dochodu dla firmy holdingowej jest dywidenda; oznacza to, że portfel aktywów firmy holdingowej powinien zapewniać stałą stopę dywidendy dzięki regularnie wypłacanym dywidendom przez spółki zależne lub grupowe aktywa.

Udziały w spółce zależnej

Udziały w spółkach zależnych mogą być skuteczną metodą na zarobienie pieniędzy dla właścicieli firm. Można to osiągnąć poprzez inwestowanie w akcje nabywane od spółki zależnej i uczestniczenie w korzyściach ze sprzedaży tych akcji lub dywidend, które są wypłacane osobom posiadającym udziały. Ponadto, nabywając udziały w spółce zależnej, inwestor może mieć dostęp do wszelkich narzucanych przez spółkę zależną regulacji dotyczących podziału korzyści i dostarczać swoim partnerom wartości dodanej w postaci porad jako profesjonalista finansowy. Inwestor może również bardziej bezpośrednio skorzystać na swojej inwestycji, sprzedając swoje akcje po cenie większej niż cena nabycia, lub opierając się na strategii arbitrażu cenowego – czyli kupuj akcje jednego podmiotu po obniżonej cenie i sprzedawaj je drugiemu podmiotowi po odpowiedniej cenie. Zarabianie pieniędzy na udziałach spółek zależnych może być trudne i czasochłonne, ale jeśli inwestor ma odpowiednie do tego narzędzie i umiejscowienie, to istnieje duży potencjał do generowania zysku.

Przykłady spółek Holdingowych

Jednym z najpopularniejszych przykładów spółek holdingowych jest branża mediów. Wiele firm posiada holdingi mediowe, które obejmują wydawnictwa, stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe. Te spółki holdingowe mogą działać w wielu rynkach, w tym w prasie, telewizji kablowej, satelitarnej i cyfrowej. Inna popularna branża, w której tworzone są spółki holdingowe to branża bankowa. Banki zwykle tworzą spółki holdingowe, aby umożliwić osobom fizycznym lub innym podmiotom gospodarczym ulokowanie swoich funduszy na rynku finansowym. Aby mieć dostęp do atrakcyjnych stop zwrotu z inwestycji na rynku akcji lub obligacji, banki często utworzą fundusze inwestycyjne lub sprzedadzą pożyczki firmom i korporacjom na rynku kapitałowym.

Ponadto istnieje wiele innych typowych branż dla spółek holdingowych. Przykładowo, firmy handlu detalicznego często tworzą spółki holdingowe, aby skoncentrować się na produktach handlowych i usługach sprzedaży bezpośredniej do konsumentów końcowych. Branże takie jak przemysł farmaceutyczny, firmy ubezpieczeniowe, stacje benzynowe, czy energetyka również często mają struktury typu holdingu, daje im możliwość skoncentrowania się na badaniach i rozwoju technologicznym oraz gruncie esencji biznesu operacyjnego. Firmy budowlane również tworzą struktury tego rodzaju, ponieważ pozwalają one na lepsze uprawianie innowacyjnego biznesu poprzez oferowanie produktów i usług energii odnawialnej lub inteligentnych technologii budowlanych.

Poniżej kilka przykładowych spółek holdingowych, które w swoich branżach mają pozycję dominującą:

Sektor energetyczny, produkcyjny i budowlany

Berkshire Hathaway – jest to amerykańska spółka holdingowa założona przez Warrena Buffetta, który posiada ponad 40% udziału w jej kapitale. W skład grupy wchodzi wiele innych spółek, takich jak Geico, Dairy Queen, Lubrizol i Burlington Northern Santa Fe. Berkshire Hathaway działa na rynkach finansowych i ma interesy m.in. w sektorze energetycznym, produkcyjnym i budowlanym.

Sektor usług cyfrowych w branży technologicznej

Alphabet Inc – to holding technologiczny stworzony przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina, twórców Google’a. Firma zarządza portfolio aktywów obejmujących Google, YouTube, Waymo oraz inne usługi cyfrowe i produkty opracowane przez firmę. Wspomniane usługi są najbardziej dochodowymi podmiotami w skali świata i cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.

Sektor technologiczny

Apple Inc – jest to amerykański holding technologiczny z siedzibą w Cupertino, Kalifornia. Skupia on w swoim portfolio firmy takie jak Apple Music, Apple TV+, Beats Electronics oraz iOS i macOS – system operacyjny dla smartfonów i komputerów Macintosh marki odpowiednio Apple. Ponadto firma oferuje również produkty takie jak iPod, iPhone oraz iPad poza sprzedawaniem programów muzycznych iTunes Store oraz aplikacji App Store.

Prawo holdingowe a upadek spółki podmiotowej – jak się przed tym chronić?

Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest, aby spółki holdingowe tworzyły rozwiązanie ochronne dla swojego portfela inwestycyjnego. Można to osiągnąć poprzez stworzenie ram dyscyplin finansowych i splotu środków bezpieczeństwa oraz regularny monitoring i audyt aktywów grupy kapitałowej. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe firmy powinny mieć na uwadze potencjalne ryzyko upadku jednego z podmiotów zależnych i odpowiednio przygotować strategie postępowania obejmująca analizę tych ryzyko oraz opracowanie procedur mających na celu minimalizacje negatywnych skutków ewentualnych strat.


FAQ:

Czy spółka holdingowa musi działać w jednej branży?

Nie, spółka holdingowa nie musi działać w jednej branży. Przykładowe spółki holdingowe, takie jak Berkshire Hathaway, Alphabet Inc i Apple są aktywne w wielu sektorach rynku – mediami, bankowością, handlem detalicznym, przemysłem farmaceutycznym, ubezpieczeniami i energetyką. Są one też zainteresowane inwestowaniem w nowe technologie i produkty, takie jak inteligentne technologie budowlane lub energia odnawialna. Dzięki temu mają większe możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych i uzyskania lepszych rezultatów finansowych. Spółki holdingowe mogą również oferować konsumentom więcej niż pojedyncza marka lub produkt.

Co się dzieje po upadku jednego z podmiotów zależnych?

Po upadku jednego z podmiotów zależnych spółka holdingowa może odzyskać swoje aktywa i długi, jednak wyniki finansowe mogą być obciążone. Jeśli upadły podmiot był częścią grupy kapitałowej, wszystkie pozostałe spółki będą musiały ponieść straty lub odpowiedzieć za jego długi. Spółka holdingowa może również utracić lokalne lub regionalne przywileje regulacyjne, co może być szczególnie dotkliwe dla podmiotu, który ma duży udział w rynku. W skrajnych przypadkach upadek podmiotu zależnego może doprowadzić do restrukturyzacji całego portfela inwestycyjnego spółki holdingowej, a nawet do jej całkowitego upadku.

Czy spółki muszą działać w tej samej formie organizacyjno prawnej?

Nie, spółki nie muszą działać w tej samej formie organizacyjno-prawnej. Spółki mogą wybrać różne formy prawne i prowadzić działalność w różnych branżach, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Na przykład Berkshire Hathaway jest holdingiem amerykańskim, który posiada aktywa w sektorze energetycznym, produkcyjnym i budowlanym oraz inwestuje na globalnych rynkach finansowych. Alphabet Inc jest holdingiem technologicznym stworzonym przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina twórców Google’a i łączy usługi takie jak Google, YouTube czy Waymo. Apple Inc to amerykański holding technologiczny z siedzibą w Cupertino skupiający na sobie banderolę takich marek jak Apple Music, Apple TV+, Beats Electronics oraz iOS i macOS – system operacyjny dla smartfonów i komputerów Macintosh marki odpowiednio Apple.Każdy typ działalności może mieć określoną formę prawno-organizacyjną dopasowaną do potrzeb biznesowych firmy. Należy więc uważnie przeanalizować rodzaj prowadzonego biznesu oraz struktury organizacji zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, aby unikać potencjalnych problemów związanych z upadkiem spółek podmiotowych grupy kapitałowej.

Przydało się? Udostępnij!
Avatar photo
Redaktor

Pisanie o pracy, biznesie i marketingu to moja pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *