Kim jest mikroprzedsiębiorca – obowiązki, ulgi oraz ograniczenia

Jednoosobowa działalność gospodarcza uprawnia przedsiębiorcę do uzyskania statusu mikroprzedsiębiorcy. Wiąże się z tym szereg korzyści, ale i ograniczeń. Przedsiębiorca, który osiągnął roczny kwotę netto, przewyższającą ustawowy próg, traci pewne przywileje. Tak samo dzieje się, kiedy wspomniany próg, przekroczy suma aktywów bilansu końcowego. Kiedy nastaje obowiązek i trzeba założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Koniec jednego statusu nie kończy jednak dalszych możliwości rozwoju, sprawdź dlaczego.

Kim jest mikroprzedsiębiorca w Polsce – definicja

Mikro przedsiębiorczość to rodzaj struktury biznesowej skoncentrowanej na zapewnieniu osobom fizycznym możliwości założenia własnej małej firmy, zazwyczaj przy ograniczonych zasobach. Mikroprzedsiębiorcy to zazwyczaj osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, które mają pełną autonomię w zakresie operacji i zarządzania swoimi firmami i można ich znaleźć w wielu branżach i na wielu rynkach.

Mikroprzedsiębiorcy często specjalizują się w niszowych umiejętnościach i produktach, które nie są zwykle obsługiwane przez większe firmy, co pozwala im wykorzystać wyjątkowe możliwości i obsługiwać klientów, którzy w przeciwnym razie nie mogliby znaleźć tego, czego potrzebują. Mikroprzedsiębiorcy muszą rejestrować swoje firmy, ubiegać się o zezwolenia, utrzymywać licencje, płacić podatki i przestrzegać tych samych przepisów, co każdy inny biznes – choć w niektórych jurysdykcjach przepisy różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (na przykład mikroprzedsiębiorstwa nie muszą składać pewnych deklaracji podatkowych).

Mikroprzedsiębiorcy podlegają również równoważnym regulacjom finansowym; nie powinny one jednak wykraczać poza to, co jest niezbędne do ochrony pracowników i klientów przed szkodą. Mikroprzedsiębiorcy mają potencjał, aby stać się głównym źródłem zatrudnienia w wielu krajach ze względu na ich zdolność do szybkiego tworzenia miejsc pracy w społecznościach, w których tradycyjne przedsiębiorstwa nie istnieją lub nie mogą się rozwijać.

Działalność gospodarcza – rodzaje i charakterystyka

Punktowa lista działań gospodarczych mikroprzedsiębiorców i kilka pomysłów na własny biznes:

 • Bezpośrednia sprzedaż towarów i usług – Mikroprzedsiębiorcy mogą oferować szereg towarów i usług bezpośrednio klientom, takich jak ręcznie wykonane rękodzieła, dzieła sztuki, produkty rolne, domowe posiłki, usługi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, wsparcie informatyczne lub korepetycje.
 • Wynajem sprzętu – Mikroprzedsiębiorcy mogą wynajmować posiadany przez siebie sprzęt do użytku innych osób, np. wypożyczać narzędzia lub sprzęt audiowizualny.
 • Produkcja lub przetwarzanie – mikroprzedsiębiorcy mogą tworzyć przedmioty na zamówienie lub zmieniać istniejące produkty w celu dostosowania ich do potrzeb klienta. Przykładem mogą być rzemieślnicy wytwarzający biżuterię lub restauratorzy mebli.
 • Usługi naprawcze – Mikroprzedsiębiorcy mogą świadczyć usługi naprawcze zarówno dla konsumentów, jak i firm. Może to być naprawa elektroniki, usługi hydrauliczne lub konserwacja urządzeń.
 • Rozpoczęcie działalności w Internecie – Mikroprzedsiębiorcy coraz częściej korzystają z Internetu, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe. Obejmuje to prowadzenie bloga, sprzedaż produktów na Allegro, eBay lub Etsy, oferowanie kursów instruktażowych online i wiele innych.
 • Świadczenie usług doradczych – Mikroprzedsiębiorcy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, aby pomóc firmom w realizacji konkretnych zadań, takich jak tworzenie strategii marketingowej lub usługi doradztwa finansowego.
 • Praca freelancera – Mikroprzedsiębiorcy mogą oferować swoje talenty do wynajęcia na zasadzie freelancera w celu wygenerowania dodatkowego dochodu. Może to obejmować pisanie artykułów do magazynów lub stron internetowych, tworzenie logo dla firm, tłumaczenie dokumentów z jednego języka na drugi itp.
czy mikroprzedsiębiorca może zatrudniać pracowników

Mikroprzedsiębiorca a samozatrudnienie – co trzeba wiedzieć?

Mikroprzedsiębiorcy powinni być świadomi różnic między samozatrudnieniem a mikro przedsiębiorczością. Osoby samozatrudnione zazwyczaj pracują niezależnie lub z ograniczonym personelem, natomiast mikroprzedsiębiorcy są zazwyczaj samodzielnymi przedsiębiorcami, którzy mogą zatrudniać pracowników, choć zależy to od wielkości i zakresu ich działalności. Mikroprzedsiębiorcy mają również zazwyczaj większy kapitał niż osoby prowadzące działalność na własny rachunek ze względu na ich zdolność do przyciągania inwestorów lub dostępu do bardziej efektywnych źródeł finansowania.

Jeśli chodzi o opodatkowanie, mikroprzedsiębiorcy mogą podlegać takim podatkom jak podatek dochodowy, podatek od ubezpieczeń społecznych i inne różne podatki w zależności od jurysdykcji, w której działają. Zasady opodatkowania obowiązujące mikroprzedsiębiorców mogą różnić się od zasad obowiązujących osoby samozatrudnione, ponieważ mikroprzedsiębiorcy mają zazwyczaj większą autonomię w zakresie działalności i zarządzania firmą. W związku z tym ważne jest, aby mikroprzedsiębiorcy zapoznali się z odpowiednimi prawami i przepisami podatkowymi w celu wypełnienia swoich obowiązków jako pracodawcy i zapłacenia wszystkich niezbędnych podatków.

Dodatkowo Mikroprzedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę inne potencjalne koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak koszty ubezpieczenia, koszty marketingu, koszty operacyjne, koszty ogólne i wszelkie inne opłaty związane z transakcjami (np. opłaty bankowe). Właściciele mikroprzedsiębiorstw powinni być również świadomi prawnych implikacji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie praw własności intelektualnej, umów i licencji wymaganych do legalnego działania w danej branży lub zawodzie. Ważne jest również, aby mikroprzedsiębiorcy śledzili rozwój swojej branży poprzez uczestnictwo w targach lub czytanie o nowych trendach, aby pozostać konkurencyjnym na rynku.

Mikro przedsiębiorczość daje jednostkom możliwość stworzenia znaczących możliwości zatrudnienia zarówno dla siebie, jak i dla innych, a jednocześnie służy lokalnym społecznościom, dostarczając towary lub usługi niedostępne w większych firmach. Przy starannym planowaniu i przygotowaniu mikroprzedsiębiorcy mogą zmaksymalizować swoje szanse na sukces, upewniając się, że są świadomi wszystkich istotnych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a także rozumiejąc, jak najlepiej zarządzać swoimi finansami zgodnie z tymi przepisami.

Obowiązki mikroprzedsiębiorcy od sprzedaży towarów

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mają kilka obowiązków przy sprzedaży towarów, w tym zarejestrowanie działalności, spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów podatkowych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie konsumentów. Mikroprzedsiębiorcy muszą uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli sprzedają produkty podlegające opodatkowaniu, a przed rozpoczęciem działalności muszą powiadomić władze lokalne o swojej działalności. Mikroprzedsiębiorstwa muszą również zarejestrować się w biurze Krajowej Administracji Skarbowa (KAS), aby zapewnić właściwe raportowanie podatków od obrotu netto ze sprzedaży towarów.

Polska ustawa o ochronie konsumentów wymaga od mikroprzedsiębiorców dostarczania klientom szczegółowych informacji na temat ich produktu lub usługi, w tym informacji o cenie i warunkach netto ze sprzedaży towarów. Mikroprzedsiębiorcy muszą również spełniać różne normy bezpieczeństwa w zależności od sprzedawanego produktu, jak również wymogi dotyczące polityki zwrotów w przypadku, gdy klienci nie są zadowoleni. Od mikroprzedsiębiorców oczekuje się ponadto zapewnienia klientom odpowiedniej obsługi i wsparcia, np. poprzez zapewnienie pomocy posprzedażowej lub napraw w razie potrzeby. Wreszcie, mikroprzedsiębiorcy nie powinni angażować się w zwodnicze lub wprowadzające w błąd praktyki marketingowe, które mogłyby narazić konsumentów na ryzyko.

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorca, którego w ciągu jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (nie uwzględniając pracowników przebywających na warunkach urlopu macierzyńskiego, oraz osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego itp.), wykonał równoważne operacje finansowe, nie przekraczając równowartości 2 mln euro, w tym samym okresie, jest uznawany dalej za mikroprzedsiębiorcę. Mikroprzedsiębiorcy są uprawnieni do pewnych korzyści, takich jak obniżone podatki i uproszczone procedury sprawozdawcze, to jednak nie wszystko, co trzeba wiedzieć.

kim jest mikroprzedsiębiorca

Co po przekroczeniu wartości operacji finansowych?

Mikroprzedsiębiorca po przekroczeniu wartości 2 mln euro lub sumy aktywów o tej wartości w Polsce musi zarejestrować swoją działalność jako zwykłą firmę i wtedy będzie podlegać standardowym stawkom podatku dochodowego od osób prawnych. Co oznacza, że przedsiębiorca czerpiący dochód z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych polskich złotych ponad 8 milionów złotych dalej w ujęciu prawnym utrzyma swój status. Warto tutaj podkreślić, iż wymieniona wartość stanowi roczny obrót netto. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli również składać sprawozdania finansowe zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z niektórych podatków, takich jak podatek od wartości dodanej (VAT), ale obowiązująca stawka opodatkowania może być różna w zależności od rodzaju działalności.

Kiedy dochody przedsiębiorcy przekroczyły równowartości wymienione wyżej, przedsiębiorca traci status mikroprzedsiębiorcy i po przekształceniu działalności zyskuje status zwykłego przedsiębiorcy.

Ustawa o swobodzie działalności finansowych

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została wprowadzona w Polsce w 1998 roku i ma na celu ochronę praw mikroprzedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności uzyskania licencji od władz lokalnych. Mikroprzedsiębiorstwa są również zwolnione z niektórych podatków, takich jak podatek od wartości dodanej (VAT). Mikroprzedsiębiorstwa muszą jednak przestrzegać przepisów o ochronie konsumentów i zarejestrować swoją działalność w lokalnych urzędach przed rozpoczęciem działalności.

Ustawa o swobodzie działalności finansowej mówi również, że Mikroprzedsiębiorstwa nie mogą podejmować działalności, która jest zabroniona przez prawo lub narusza porządek i moralność publiczną. Mikroprzedsiębiorcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy i regulacji przy zatrudnianiu pracowników, w tym zapewnić im odpowiednie wynagrodzenie i świadczenia za pracę. Mikroprzedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów antydyskryminacyjnych przy zatrudnianiu pracowników, dostarczaniu towarów lub usług, lub reklamowaniu produktów, czy usług. Mikroprzedsiębiorstwa muszą również przestrzegać norm środowiskowych przy produkcji towarów lub usług, aby zapewnić, że ich działalność nie powoduje szkód dla środowiska.

Podsumowanie – jakie warunki musi spełnić mikroprzedsiębiorcą?

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce muszą spełniać następujące warunki, aby utrzymać swój status. Należą do nich:

 • Posiadanie średniorocznego zatrudnienia poniżej 10 pracowników (nie licząc pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, na urlopach rodzicielskich lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego itp.) w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.
 • Przeprowadzenie w tym samym okresie równoważnych operacji finansowych nieprzekraczających równowartości 2 milionów euro.
 • Zarejestrowanie swoich operacji i złożenie sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP), jeśli ich dochód przekracza ekwiwalenty wymienione powyżej.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów, przepisów antydyskryminacyjnych oraz norm środowiskowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Nieangażowanie się w żadne działania, które są zabronione przez prawo lub naruszają porządek publiczny i moralność.
 • Przestrzeganie przepisów prawa pracy i regulacji przy zatrudnianiu pracowników, w tym zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia i świadczeń za ich pracę.
 • Płacenie stosownych podatków, takich jak podatek od wartości dodanej (VAT), którego stawki różnią się w zależności od rodzaju działalności.

FAQ:

Ile mikroprzedsiębiorca może zatrudniać pracowników?

Mikroprzedsiębiorca w Polsce to pracodawca, który zatrudnia pracowników w liczbie nie większej niż 10 osób, nie wliczając w to pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego itp. Pracownicy ci muszą mieć zapewnione odpowiednie wynagrodzenie i świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Jakiej kwoty nie może przekroczyć mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce nie mogą przekroczyć równowartości 2 mln euro w równoważnych operacjach finansowych w okresie dwóch ostatnich lat podatkowych poprzedzających rozpoczęcie działalności. Mikroprzedsiębiorcy muszą również płacić odpowiednie podatki od swoich zarobków, takie jak podatek od wartości dodanej VAT, którego stawka jest zróżnicowana w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Czy osoby na urlopach wychowawczych wliczają się do limitu zatrudnień – 10 osób?

Nie, osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie wliczają się do limitu mikroprzedsiębiorców w zakresie liczby pracowników. Do limitu nie wliczają się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub szkoleniu zawodowym, o ile spełnione są wszystkie inne warunki określone w ustawie o swobodzie finansowej.

Przydało się? Udostępnij!
Avatar photo
Redaktor

Pisanie o pracy, biznesie i marketingu to moja pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *